ແຈ້ງການ! ຫາກໂຮງງານ

ກະຊວງ (ອຄ) ແຈ້ງການ! ຫາກໂຮງງານໃດບໍ່ສາມາດປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນໂຄວິດ ຕ້ອງຢຸດຕິກິດຈະການ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *