ຂ່າວດີ ປ່ຽນເກັບອາກອນ5% ສະເພາະບິນ 5.000.000₭ ຂື້ນໄປ

📌ຂ່າວດີ ປ່ຽນເກັບອາກອນ5% ສະເພາະບິນ5.000.000₭ ຂື້ນໄປ

📌ໃນງວດທີ 92, ກົງກັບວັນທີ 12/11/2021 ເປັນຕົ້ນໄປແມ່ນຈະປັບປ່ຽນໃນການເກັບອາກອນລາຍໄດ້ຈາກຜູ້ຖືກລາງວັນ ຈາກເດີມມູນຄ່າ 60,000ກີບ

ປ່ຽນມາເກັບມູນຄ່າ 5,000,000ກີບ ຂື້ນໄປຈຶ່ງໄດ້ຫັກອາກອນ 5%

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *