ແຈ້ງການ ດ່ ວ ນ ຄ ຳ ສັ່ ງ ຂ ອ ງ ທ່ າ ນ ເ ຈົ້ າ ນະ ຄ ອ ນ ໄ ກ ສ ອ ນ ພົ ມ ວິ ຫ າ ນ ວ່າດ້ວຍການປິດ(LOOk down)

ແຈ້ງການດ່ວນ ຄຳສັ່ງຂອງທ່ານເຈົ້ານະຄອນ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ວ່າດ້ວຍການປິດ(LOOk down)

ນະຄອນ ໄກສອນ ພົມວິຫານ 9-23ສິງຫາ 2021,#ລາຍລະອຽດ​ຂໍໃຫ້ອ່ານແຈ້ງການ​ດ້ານ​ລຸ່ມ.

.

.

.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *