ຜູ້ຍິງດີໃຈບໍ່!

ໃນໄລຍະປີ 1960-1970 ເປັນໄລຍະທີ່ວົງການການແພດໄດ້ຄິດຄົ້ນຢາ ຄຸ ມ ກຳ ເ ນີດຂຶ້ນມາ ເພື່ອ ປ້ ອ ງກັນ ການຖື ພ າທີ່ຍັງບໍ່ພ້ອມ

ເຊິ່ງຜູ້ຍິງກໍຈະເສ ຍ ຫ າຍຫຼາຍກວ່າຜູ້ຊາຍ ເພາະວ່າຜູ້ຍິງຕ້ອງຖື ພ າ ແລະ ລ້ຽງລູກອີກ.

ເມື່ອມີຢາຄຸ ມ ກຳ ເ ນີ ດ ກໍຍັງແມ່ນຜູ້ຍິງທີ່ຕ້ອງເປັນຄົນຮັບຜິດຊອບ ທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຊື້ຢາ, ຜົນຂ້າງຄຽງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການກິນຢາໃຫ້ຖືກເວລາ.

ໃນປັດຈຸບັນມີຄວາມກ້າວໜ້າທາງການແພດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຈົນໃນທີ່ສຸດ “ຢ າ ຄຸ ມ ກຳ ເ ນີ ດສຳລັບເພດຊາຍ” ກໍໄດ້ຖືກຄິດຄົ້ນຂຶ້ນມາສຳເລັດ ເພື່ອລົດຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງເພດ ບໍ່ເປັນການໂຍນພາລະຕ່າງໆມາໃຫ້ຜູ້ຍິງຫຼາຍ ແລະ ໃຫ້ເລື່ອງເພດມີຄວາມປອດໄພຍິ່ງຂຶ້ນ.

ຢາຄຸມກຳເນີດເພດຊາຍດັ່ງກ່າວມີຊື່ວ່າ DMAU ຫຼື Dimethandrolone undecanoate ເຊິ່ງຜ່ານການທົດສອບແລ້ວວ່າປອດໄພ ບໍ່ສົ່ງຜົນ ອັ ນ ຕະ ລາ ຍໃດໆຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ມີປະສິດທິພາບເທົ່າກັບຢາ ຄຸ ມ ກຳ ເນີດສຳລັບເພດຍິງ

ຈາກ: Lao X

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *