ຂ່າວດີ! ລ າ ວ ຈ ະໄດ້ຮັບວັ ກ ຊິ ນ

ຂ່າວດີ! ໄວໆນີ້ ສປປ ລາວ ຈະມີ ວັກ ຊີ ນເຂົ້າມາຕື່ມ 2.434,580 ໂດສ

ຈາກລັດຖະບານ ສປ.ຈີນ, ອົດສະຕາລີ, ກາແດງຈີນ ແລະ ການລະດົມທືນຈັດຊື້ຈາກພາກສ່ວນເອກະຊົນ…

.

ທີ່ມາ: AeroLaos

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *