ແ ຊ໌ ຣ ໄ ວ້

ຢາແກ້ແມ່ ກຳ ກີນອາຫານ ຜິ ດຫລືຄົນທຳມະດາກີນອາຫານ ຜິ ດ

ມື້ນີ້ເຂົ້າມາທຽ່ວປ່າຊອກຖາ່ຍເອົາຮູບຢາເຂົ້າໃວ້ໃນໂທລະສັບເພື່ອຊວ່ຍເຫລືອເພື່ອນໆທາງດາ້ນສຸຂພາບເພື່ອໃຫ້ສຸຂພາບດີທຸກຄົນເດີ ແລະອັນນີ້ແມ່ນຍານາງແດງເປັນຢາ ແກ້ ແມ່ກຳກີນອາຫານ ຜິ ດ ຫລືຄົນທຳມະດາກີນອາຫານຜິດກໍ່ຝົນໃສ່ນຳ້ດື່ມກີນໄດ້ເດີ

ພຽງຈອກດຽວຫາຍທັນທີໂລດ ຄວນມີໃວ້ປະຈຳເຮືອນເພື່ອແກ້ທັນເວລາໂລດ

ຂໍຂອບໃຈທຸກທາ່ນທີ່ຕິດຕາມອາຈານ…

Cr: ອາຈານ ມະຫາຣາຊຄຣູ ຈອມທອງ ມໍເຕີ່ອຸດົມສຸກ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *