ນໍ້ າ ຖ້ ວ ມ

ນ້ຳກະມາ ໄຫ ລ ຫ ລ າ ກ ທີ່ເມືອງເລົ່າງາມ ແຂວງສາລະວັນ ເຮັດໃຫ້ບ້ານເຮືອນປະຊາຊົນເ ສ ຍ ຫ າຍ ຢ່າງ ຫ ນັ ກ

ປະຫວັດສາດ ຊ້ຳ ຮ ອ ຍ


.

.

.

ນໍ້າແ ຮ ງ ຫຼ າຍເປັນຕ າ ຢ້ ານ

ຊົມຄຼິບ

ຄຼິບ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *