ປິ ດ ຮ ຽບ ຮ້ອຍ

ປິ ດການເຂົ້າອ ອ ກ ເມືອງ-ແຂວງ ລະຫວ່າງ ເມືອງພູກູດ ແຂວງຊຽງຂວາງ ຫາ ເມືອງຮ້ຽມແຂວງຫົວພັນ

ເພື່ອສະກັດກັນການແ ຜ່ ລ ະ ບາ ດເ ຊືິ້ ອພະ ຍ າດ ໂຄ ວິ ດ19

.

Cr:เพจ ตามอารมณ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *