ສະຫວັນນະເຂດ

– ຄ້າຍ ຄຸ ມ ຂັງຫຼັກຫົກ 3 ຄົນ ( ພະນັກງານຕໍາຫລວດ 02 ຄົນ, ນັ ກ ໂ ທດ 01 ຄົນ)

– ນັ ກ ບ ວ ດ 1 ຄົນ (ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 18 ປີ) ຢູ່ວັດໂພໄຊ, ນະຄອນໄກສອນ ແລະ ຍັງບໍ່ຮູ້ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງການຕິ ດ ເ ຊື້ອ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *